Kvaliteet

img1

 

Toci OÜ tegevus vastab standardite ISO 9001, ISO 14001, EN 1090 ja Achilles rangetele nõuetele.

Meil töötavad tootmis-, automaatika-, kvaliteedi- ja tootmisjuhtimise spetsialistid. Tegeleme pidevalt tööprotsesside arendamisega, et pakkuda oma tegevusalal kvaliteetseimat ja kliendi soovidele vastavat tootmisteenust. Liigume koostöös klientide, tarnijate ja töötajatega ning tehnoloogia arendamise kaudu oma eesmärkide saavutamise ja teenuse täiustamise poole.

Hooldusplaanide alusel regulaarselt hooldatud seadmed ning professionaalsed ja motiveeritud töötajad tagavad tootmise kiire ja tõrgeteta toimimise. Kõrgeid kvaliteedistandardeid kinnitavad ka auditid, mida meie suuremad kliendid on läbi viinud. Väärtustame keskkonnahoidu ning hoiame loodust, andes oma panuse selle säilimisse. Oleme käinud töötajatega metsa istutamas ja korraldanud koristustalguid. Hoonete kütmiseks ning jahutamiseks kasutame maasoojust ja looduslikku maagaasi. Samuti sõidavad meie ettevõtte sõiduautod keskkonda vähem saastava gaasiga. Enamus meie keevitusaparaatidest on uue tehnilise lahendusega, mis kasutavad varasemate agregaatidega võrreldes ligi kaks korda vähem elektrienergiat. Osa Tocis kasutatavast elektrienergiast toodame ise oma kinnistul asuvate päikesepaneelidega – nii vähendame veelgi meie tegevuse tagajärjel tekkivat ökoloogilist jalajälge.

Toci OÜ-l on kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 sertifikaadid alates 2014. aastast ning 2016. aastal läbisime edukalt tunnustatud sertifitseerimisasutuse Bureau Veritas korraldatud teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamise standardi ISO 1090 sertifitseerimise, mis annab võimaluse tooteid CE-märgistada ning kinnitab, et metallkonstruktsioonide projekteerimisel, vastavushindamisel ja tootmisel on arvestatud standardis EN 1090 sätestatud nõudeid. Terasest valmistatud konstruktsioonid peavad olema väga kvaliteetsed, et tagada ohutus. Toci tehases valmivatele toodetele saame anda CE-märgistuse tänu sellele, et meie tehases järgitakse tootmises standardi ISO 1090 nõudeid, tootmisohje (FPC) on auditeeritud ning sertifitseeritud ning lisaks vastavuses standarditega ISO 9001 ja ISO 14001. Nii saame ise olla kindlad ja kinnitada ka oma klientidele, et on tagatud meie toodangu kõrge kvaliteet ja vastupidavus.

Meie jaoks on oluline ka võrdse kohtlemise ja võrdõiguslikkuse tagamine. Toci personali hulgas on väga erinevas vanuses töötajaid erinevatest rahvustest ning töötajate hulgas on tagatud ka sooline tasakaal.
Koostöö meie partneritega toimub Ausa Kaubanduse programmi põhimõtetest lähtuvalt. Oleme pühendunud õiglaste kauplemistavade järgimisele ja juurutamisele ning nõuame samade põhimõtete järgimist ka kõikidelt oma partneritelt. Oleme veendunud, et vaid aus ja läbipaistev kaubandus tagab pikaajalised edukad suhted ja koostöö ning loob vajaliku jälgitavuse turustusahelas.

TOCI JUHTPÕHIMÕTTED
Iga Toci OÜ töötaja ülesanne on tellija nõudmiste tähelepanelik jälgimine ja nende täitmine.
TELLIJA RAHULOLU
Tellimuste täitmisel arvestame tellija ootusi ja soove. Tellimuste eesmärgid kvaliteedi, hinna ja ajagraafiku osas lepitakse alati enne projekti alustamist kliendiga kokku. Analüüsime pidevalt tellija rahulolu toodete ja müügiprotsessiga.
VIGADETA TÖÖ
Igaüks meist vastutab tehtud töö eest. Kõigis protsessides on eesmärgiks seatud vigadeta tegevus juba tellimuse vastuvõtmisest alates. Tootmisprotsessis on oluline vigade varajane avastamine, et mitte edasi töödelda ega tarnida kliendile mittevastavat toodet.
PIDEV ARENG JA NÕUETE TÄITMINE
Ettevõtte juhtkond püstitab juhtpõhimõtete elluviimiseks eesmärgid ja tagab nende täitmise kaudu juhtimissüsteemi pideva parendamise. Juhtpõhimõtete täitmiseks arendatakse ja koolitatakse pidevalt kõiki töötajaid. Jälgime igapäevaselt meile kohalduvate seaduslike ja muude nõuete täitmist.
SÄÄSTAME KESKKONDA
Juhtkond ning töötajad kohustuvad kasutama vahendeid ja materjale keskkonnasäästlikult ning pidevalt arendama organisatsioonis saastamise ärahoidmise, puhtama tootmise ja teenindamise mõtteviisi ning tegevusi. Hoiame ettevõtte personali kursis keskkonda puudutavate probleemide ja nende lahendamisega. Tagame keskkonnamõjude alase informatsiooni kättesaadavuse kõigile huvitatud osalistele.

Meie olulisemad keskkonnaalased eesmärgid on:
• materjalide taaskasutamine;
• jäätmete koguse minimeerimine;
• keskkonda saastavate ainete kasutamise minimeerimine.

Nõuame kõikide eelpool toodud kvaliteedi- ja keskkonnaprintsiipide järgimist ja täitmist ka oma praegustelt ning tulevastelt koostööpartneritelt.